Közgyűlés – 2010. november 13.

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2010. november 13-án 15 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület

megismételt tisztújító közgyűlésén, a 8200 Veszprém, József Attila utca 34/2. szám alatt.


Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 11 szavazásra jogosult egyesületi tag és 5 vendég.

Gervai Péter, az egyesület elnöke a közgyűlés levezető elnökeként köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a megismételt éves közgyűlés a meghívóban meghirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Gervai Péter javasolta Damokos Bencét jegyzőkönyvvezetőnek, Forgács Mátét és Szabó Ákost jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Seres Margit, Csicsmann Béla és Toplák József jelentkezett. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

6/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Forgács Máté és Szabó Ákos ellenőrzi. A szavazatszámláló bizottság tagjai Seres Margit, Csicsmann Béla és Toplák József.

Gervai Péter levezető elnök ezután ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

  1. Elnökségi beszámoló;
  2. Alapszabály-módosítás;
  3. Tisztújítás és felügyelőbizottság-választás;
  4. Folyamatban lévő projektek megbeszélése;
  5. Egyéb kérdések.

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

7/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A 2010. november 13-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Alapszabály-módosítás; 3. Tisztújítás és felügyelőbizottság-választás; 4. Folyamatban lévő projektek megbeszélése; 5. Egyéb kérdések.

Elnökségi beszámoló

Mészöly Tamás operatív alelnök ismertette az elnökség kétéves munkáját, a készülő beszámolókiadvány segítségével, áttekintve a következő egyesületi sikereket: wikikönyvtár, konzultáció a Magyar Nemzeti Bankkal, előadások, képverseny, wikitábor, karbantartóverseny, könyvkészítő vetélkedő, szócikkíró verseny, forrásolásos nyereményjáték, magyar eszközszerver (folyamatban) és a Romániai magyar irodalmi lexikon I–IV. kötetének szabad licenc alá helyezése. A beszámolóval kapcsolatban, kérdés észrevétel nem volt.

Alapszabály-módosítás

Operatív alelnöki tisztség átnevezése ügyvezető alelnöki tisztségre

Gervai Péter ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az operatív alelnöki tisztség nevének ügyvezető alelnöki tisztségre módosításáról. Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

8/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az alapszabályban az operatív alelnök elnevezés helyére mindenhol ügyvezető alelnök kerül.
16. § (3) bekezdés törlése

Gervai Péter ismertette az előzetesen benyújtott javaslatot az alapszabály 16. § (3) bekezdésének törléséről. A bekezdés tartalma: „Az Egyesület alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.” Az előzetesen benyújtott javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

9/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az Egyesület alapszabályának 16. § (3) bekezdése törlésre kerül.
Székhelymódosítás

Mészöly Tamás operatív alelnök ismertette az egyesület székhelyének megváltoztatására vonatkozó javaslatot. Eszerint az egyesület a jelenlegi székhelyét a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikációs Tanszékének címére, az 1111 Budapest, Egry József utca 1-re módosítja. A jelenlévők megtárgyalták a székhelyáthelyezés technikai és szerződéses kérdéseit, valamint a megvalósítás várható idejét.

Gervai Péter levezető elnökszavazásra bocsátotta a kérdést, hogy „Most döntsön a közgyűlés az új székhelyről?”. A közgyűlés nyílt szavazással, 10 támogató szavazat és 1 tartózkodás mellett a székhelymódosítás megtárgyalása mellett döntött, és tovább tárgyalta a kérdést.

A tájékoztatás, megbeszélés és vita után a közgyűlés nyílt szavazással, 8 mellette, 2 ellene és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

10/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. címre módosul. Ezzel összefüggésben az alapszabály 1. § (2) bekezdésében az „1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.” helyére „1111 Budapest, Egry József utca 1.” kerül. A közgyűlés felkéri az egyesület elnökségét a székhelyváltoztatással kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére.
Tagdíj meghatározásának módja

Gervai Péter ismertette az előzetes javaslatot, mely alapján tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az egyesület elnöksége egyedi elbírálás alapján megállapíthat a diákok és nyugdíjasok kedvezményével azonos mértékű tagdíjkedvezményt.

Mészöly Tamás ismertette, hogy a tagdíj mértékének elbírálása a jelenlegi alapszabály szerint is az elnökség hatáskörébe tartozik, így az elnökség rugalmasan alakíthatja ki a tagdíj mértékét, a kedvezményezettek körét és a kedvezmények nagyságát, bár a megfogalmazás nem teljesen egyértelmű. Az előzetes javaslathoz olyan módosítást javasolt, ami a kétértelmű megfogalmazást megszünteti. A javaslat alapján a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

11/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabályának 12. § (2) bekezdésében „Az alapítás évét követően ennek mértékét az elnökség határozza meg.” mondat helyére „Az alapítás évét követően a tagdíjat az elnökség határozza meg.” mondat kerül.
Felügyelőbizottság felállítása

Gervai Péter és Mészöly Tamás ismertette a felügyelőbizottság felállítására és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosításra vonatkozó előzetes javaslatot. A felügyelőbizottság felállítását az indokolja, hogy az egyesület éves forgalma várhatóan meghaladja az ötmillió forintot.

Az előzetes javaslat megismerését követően a közgyűlés megtárgyalta, hogy nem egyesületi tag lehessen-e a felügyelőbizottság tagja. Ebben a kérdésben a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

12/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságának elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. Ezzel összefüggésben a felügyelőbizottság létrehozására vonatkozó alapszabály-módosító javaslat 10. § (3) bekezdésének első mondata után beszúrandó a „A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet.” mondat.

A közgyűlés ezt követően megtárgyalta annak kérdését, hogy hány tagú legyen a felügyelőbizottság. A jelenlévők az eredeti javaslatban szereplő 3 tagú felügyelőbizottság mellett döntöttek és a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

13/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottsága háromtagú.

További észrevétel, javaslat nem érkezett, így a közgyűlés a fenti két határozattal módosított módosítási javaslatról szavazott. A közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságot állít fel. Ezzel összefüggésben az alapszabály a következő pontokban módosul:
6. § (1) bekezdése helyett:
„Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2010. november 13-tól az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, a két elnökségi tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke és két tagja.”
6. § (2) bekezdés törlésre kerül;
6. § (3) bekezdésében „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki…” helyett „Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki…” kerül;
6. § (4) bekezdésében „A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” helyett „A közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” kerül;
A 9. § után új paragrafus lett beszúrva:
10. § Az Egyesület felügyelőbizottsága
(1) A felügyelőbizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.
(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A felügyelőbizottság 3 tagját kétéves időtartamra a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. A felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják meg.
(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli.
(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
(7) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(8) Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
(9) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az elnökség tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”
A 10. § (4) bekezdés után két új bekezdés lett beszúrva:
(5) Az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke
a) irányítja az Egyesület felügyelőbizottságának munkáját,
b) ellátja az Egyesület felügyelőbizottságának képviseletét,
c) összehívja és levezeti a felügyelőbizottsági üléseket.
(6) Az Egyesület felügyelőbizottsági tagja
A felügyelőbizottság által meghatározott feladatokért felel.
11. § (4) bekezdése helyett:
„A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.”
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály

További módosítási javaslat hiányában Gervai Péter levezető elnök elfogadásra javasolta a jelen jegyzőkönyv mellékletében található, fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A kérdésben a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

15/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 8/2010. (XI. 13.), 9/2010. (XI. 13.), 10/2010. (XI. 13.), 11/2010. (XI. 13.), 12/2010. (XI. 13.), 13/2010. (XI. 13.) és 14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadja.

Tisztújítás és felügyelőbizottság-választás

Gervai Péter, a közgyűlés levezető elnöke ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében titkos szavazással nyolc vezető tisztségviselő (elnök, ügyvezető alelnök, gazdasági alelnök, két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja) megválasztására fog sor kerülni.

Gervai Péter javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület elnökének személyéről, egyúttal jelentkezett a tisztségre, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az elnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Gervai Péter röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

16/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.

Ezt követően Gervai Péter levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az ügyvezető alelnök személyéről, egyúttal az előzetes jelölések alapján javasolta Damokos Bencét, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az ügyvezető alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Damokos Bence röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 érvénytelen szavazat mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

17/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület ügyvezető alelnökének Damokos Bencét (…) választotta meg.

Ezt követően Gervai Péter levezető elnök jelezte, hogy a gazdasági alelnöki tisztségre előzetes jelölés nem érkezett, és megkérdezte, hogy van-e jelölt vagy jelentkező. Jelölt és jelentkező hiányában a levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a két elnökségi tag személyéről.

Gervai Péter levezető elnök az előzetes jelölések alapján elnökségi tagnak javasolta Hanák Gábort és Tisza Gergőt. Miután az elnökségi tagi tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett Hanák Gábor és Tisza Gergő is bemutatkozott a közgyűlés előtt, majd nyilatkoztak, miszerint megválasztásuk esetén a tisztséget vállalják és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben. A levezető elnök ezután szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a két jelölt tisztségviselőről egyszerre szavaztak.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy Hanák Gábor esetén 10 mellette szavazat és 1 tartózkodás; Tisza Gergő esetén 10 mellette szavazat és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

18/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi tagjának Hanák Gábort (…) és Tisza Gergőt (…) választotta meg.

Gervai Péter ezt követően javasolta, hogy a közgyűlés határozzon a felügyelőbizottsági tagok személyéről. Az előzetes jelentkezések és jelölések alapján javasolta Mészöly Tamást és Szabó Ákost. Mészöly Tamás és Szabó Ákos röviden bemutatkoztak, majd nyilatkoztak, miszerint megválasztásuk esetén a tisztséget vállalják és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben. Ezután Hajdu Kálmán is jelentkezett, aki bemutatkozott a közgyűlésnek, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Miután több jelölés vagy jelentkezés nem volt, Gervai Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A három jelöltről a három tisztségre egy szavazólapon lehetett titkos szavazással szavazni.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy Szabó Ákos esetén 9 mellette és 2 tartózkodó, Mészöly Tamás esetén 10 mellette és 1 tartózkodó, Hajdu Kálmán esetén 10 mellette és 1 tartózkodó szavazat mellett a közgyűlés a következő határozatot hozta:

19/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottsági tagjainak Szabó Ákost (…), Mészöly Tamást (…) és Hajdu Kálmánt (…) választotta meg.

17:18-kor Vadas Róbert távozott, így a teremben 10 szavazati joggal rendelkező egyesületi tag maradt.

Ezt követően a közgyűlés megvitatta a betöltetlenül maradt gazdasági alelnöki tisztséggel kapcsolatos lehetőségeket, majd a tisztséget megválasztása esetén vállaló személy hiányában, egyhangú, nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

20/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnöki tisztségének betöltéséig a jelenlegi gazdasági alelnököt, Zrínyi Dánielt (…) megbízott gazdasági alelnökként bízza meg a tisztség betöltésével.

Gervai Péter elnök ezután megköszönte az elnökségi tisztséget továbbiakban nem viselő korábbi elnökségi tagok munkáját.

Folyamatban lévő projektek megbeszélése

Damokos Bence beszámolt az egyesület folyamatban lévő projektjeiről, részletesebben az adománygyűjtésről, a készülőben lévő nyomdai kiadványokról, a konferenciaszervezésről és a szerverbeszerzésről, valamint az egyesület által elnyert pályázati forrásokról. A pályázatok közül áttekintette a Wikimedia Foundationtől kivetítőre, konferenciára, oktatóvideókra, ajándéktárgyakra és képversenyre elnyert pályázatokat, valamint a Nemzeti Civil Alap működési költség és a nemzetközi együttműködést támogató pályázatainak állását. A közgyűlés részletesebben megvitatta a 2011. január 15-én tartandó egyesületi konferencia szervezési teendőit és azok jelenlegi állását.

Egyéb kérdések

A közgyűlés Hajdu Kálmán javaslatára megvitatta az egyesület által alapítandó Bokor József-emlékérem kérdését. A közgyűlés nyílt szavazással, 1 mellette, 8 ellene és 1 tartózkodó szavazattal az emlékérem mostani megalapítása ellen döntött, és a kérdést további megfontolásra javasolta.

Forgács Máté javaslatára a közgyűlés megvitatta a regionális csoportok felállításának az ötletét. A kérdést a közgyűlés a jelenlegi taglétszám mellett nem tartotta aktuálisnak és javasolta a kérdés ismételt megvitatását, amint a tagok szükségét érzik a regionális csoportok felállításának.

Gervai Péter levezető elnök ezek után megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 18 óra 35 perckor berekesztette.


Kmf.


………………………………… …………………………………
Gervai Péter Damokos Bence
elnök jegyzőkönyvvezető
………………………………… …………………………………
Forgács Máté Szabó Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő