Egyesületi határozatok

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Közgyűlési határozatok

A 2008. szeptember 27-én tartott alakuló közgyűlés határozatai

1/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Hanák Gábor és Vadas Róbert.


2/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő a következő pontokból áll: 1. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése; 2. Az alapszabály módosítása, elfogadása; 3. Döntés az egyesület megalakításáról; 4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása; 5. Egyéb kérdések.


3/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabályának az egyesület képviseletéről és az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról szóló szakaszai a következők szerint módosultak:
a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.
b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az operatív alelnök és a gazdasági alelnök közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.


4/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják. Az alapszabály értelmében az egyesület székhelye: 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.; az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, pártoló tagok részére ennek ötszöröse: 20 000 Ft, azaz húszezer forint, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig ennek fele: 2000 Ft, azaz kétezer forint.


5/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalapítását.


6/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a vezető tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.


7/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


8/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.


9/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.


10/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.


11/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

A 2008. október 19-én tartott megismételt alakuló közgyűlés határozatai

12/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. A megismételt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Szabó Dávid és Vadas Róbert, a szavazatszámláló bizottság elnöke Barna Zsolt.


13/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Döntés az egyesület megalakításáról; 2. A végzés szerint kijavított alapszabály megismerése és elfogadása; 3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek újbóli megválasztása; 4. Döntés a tagdíj mértékéről; 5. Egyéb kérdések.


14/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.


15/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabálya a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60. 703/2008/1. ügyszámú ügyben hozott október 3-i keltezésű végzése (továbbiakban hiánypótló végzés) alapján a következők szerint módosult:
 1. A pártoló tagi forma megszűnik. Ezzel összefüggésben
  a) a 4. § (1) bekezdésében a „természetes és jogi személyek” helyére a „természetes személyek” került;
  b) a 4. § (1) bekezdése a következő mondattal egészült ki: „Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.”
  c) a 4. § (1) bekezdéséből törlésre került a tagi formákat ismertető mondat: „Az egyesületi tagság formái: a) rendes tagok, b) pártoló tagok, (a továbbiakban együtt: tagok).”
  d) a 4. § (2) bekezdésében a „természetes vagy jogi személy, aki illetve amely” helyére a „természetes személy, aki” került;
  e) a 4. § (2) bekezdéséből „A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.” mondat törlésre került;
  f) a 4. § (4) bekezdésében a „rendes tagjai” helyére „tagjai” került;
  g) a 4. § (4) bekezdéséből „Az Egyesület rendes tagja csak természetes személy lehet” mondat törlésre került;
  h) a 4. § (5) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  i) a 4. § (7) bekezdés d) pontja törlésre került, az e) pont ezzel együtt d) pontra módosult;
  j) az 5. § bevezetője a következőkre módosult: „Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.”
  k) az 5. § (1) bekezdésében a „rendes tagja” helyére „tagja” került;
  l) az 5. § (2) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  m) a 7. § (1) bekezdésében a „rendes tagot” helyére „tagot” került;
  n) a 7. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 11. § (6) bekezdésében a „jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok” valamint a „jelen lévő, szavazásra jogosult tagok” kifejezés „jelen lévő tagok”-ra módosult;
  o) a 12. § (2) bekezdésében „A rendes tag éves tagdíjának összege” helyére „Az éves tagdíj összege” került;
  p) a 12. § (2) bekezdéséből „A pártoló tag tagdíja a rendes tag mindenkori éves tagdíjának ötszöröse” törlésre került.
 2. A hiánypótló végzés 3. pontja értelmében a 6. § (3) bekezdése az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. tv. 8. § (1) bekezdése alapján a következőkre módosul: „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”
 3. A hiánypótló végzés 4. pontja értelmében
  a) a 7. § (2) bekezdése kiegészült „A közgyűlés nyilvános.” mondattal, egyúttal a (8) bekezdésből ugyanez a mondat törlésre került;
  b) a 7. § (5) bekezdésének első mondata a „, de a vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik” mondatrésszel egészült ki;
  c) a 7. § (7) bekezdése „A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik.” mondattal egészült ki;
  d) a 7. § (9) bekezdésének „Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,” szakasza „A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,”-ra módosult.
 4. A hiánypótló végzés 5. pontja értelmében
  a) a 9. § (4) bekezdésének második mondata törlésre került;
  b) a 9. § (8) bekezdése a következő mondatokkal egészült ki: „Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a saját honlapján nyilvánosságra hozni. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet.”
 5. A hiánypótló végzés 6. pontja értelmében a 11. § (1) bekezdése a következőkre módosult: „Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.”
 6. A 11. § (4) bekezdésének utolsó mondatában „megszavazott vezető tisztségviselő” helyére „jelölt vezető tisztségviselő” került.
 7. Az 5. § bevezetője (1) bekezdéssé vált, így a követő bekezdések számozása is módosult; a 8. § három elkülönülő bekezdése számozást kapott.
 8. Az alapszabály bevezetőjében és a 16. § (2) bekezdésében „alakuló közgyűlése” helyére „megismételt alakuló közgyűlése, továbbá a 16. § (2) bekezdésében és az alapszabály keltezésében „szeptember 27” helyére „október 19” került.
A Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyűlése az egyesület fentiek szerint módosított alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.


16/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


17/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.


18/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.


19/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.


20/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyből diákoknak és nyugdíjasoknak 50% kedvezmény jár, így nekik 2000 Ft, azaz kétezer forint.


21/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

A 2009. május 23-án tartott éves közgyűlés határozatai

1/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Barna Zsolt és Szabó Ákos ellenőrzi.


2/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A 2009. május 23-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Éves beszámoló a 2008. évről; 2. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről; 3. Költségvetés a 2009. évre; 4. Az alapszabály módosítása; 5. Egyéb kérdések.


3/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló beszámolóját.


4/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló közhasznúsági jelentését.


5/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget arra, hogy 100 000 forintos (azaz százezer forintos) keret felett rendelkezzen az előre nem látható költségek fedezésére. A keret felhasználásáról az elnökség határozat alapján dönthet.


6/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a Wikimedia Foundation, Inc. pályázatain esetlegesen elnyert cél szerinti támogatások elnökségi határozatok útján, a pályázatokban és az Alapszabályban foglaltak alapján történő felhasználására.


7/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta a 2009-es évre szóló költségvetést.


8/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a székhelymódosítással összefüggő ügyintézés folytatására, és az ezzel kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére.


9/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület ösztönzi tagjait, hogy nevük, személyük a többi tag számára ismert és megismerhető legyen.

A 2010. május 29-én tartott éves közgyűlés határozatai

1/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás, a közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Hanák Gábor és Kiss Csongor ellenőrzi.


2/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A 2010. május 29-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. A 2009. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése; 2. Beszámoló a tavalyi és az idei pályázatokról; 3. A 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése; 4. Javaslatok és vita, majd szavazás a 2009. évi közhasznúsági beszámolóról és a 2010. évi költségvetésről; 5. Egyéb kérdések; 6. Ünnepélyes díjkiosztó (2009. évi képverseny, forrásolásos nyereményjáték, 2010. tavaszi karbantartó verseny).


3/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2009-es évről szóló beszámolóját.


4/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2009-es évről szóló közhasznúsági jelentését.


5/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évre szóló költségvetési és munkatervét.

A 2010. november 13-án tartott éves közgyűlés határozatai

6/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Forgács Máté és Szabó Ákos ellenőrzi. A szavazatszámláló bizottság tagjai Seres Margit, Csicsmann Béla és Toplák József.


7/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A 2010. november 13-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Alapszabály-módosítás; 3. Tisztújítás és felügyelőbizottság-választás; 4. Folyamatban lévő projektek megbeszélése; 5. Egyéb kérdések.


8/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az alapszabályban az operatív alelnök elnevezés helyére mindenhol ügyvezető alelnök kerül.


9/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az Egyesület alapszabályának 16. § (3) bekezdése törlésre kerül.


10/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. címre módosul. Ezzel összefüggésben az alapszabály 1. § (2) bekezdésében az „1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.” helyére „1111 Budapest, Egry József utca 1.” kerül. A közgyűlés felkéri az egyesület elnökségét a székhelyváltoztatással kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére.


11/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabályának 12. § (2) bekezdésében „Az alapítás évét követően ennek mértékét az elnökség határozza meg.” mondat helyére „Az alapítás évét követően a tagdíjat az elnökség határozza meg.” mondat kerül.


12/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságának elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. Ezzel összefüggésben a felügyelőbizottság létrehozására vonatkozó alapszabály-módosító javaslat 10. § (3) bekezdésének első mondata után beszúrandó a „A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet.” mondat.


13/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottsága háromtagú.


14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságot állít fel. Ezzel összefüggésben az alapszabály a következő pontokban módosul:
6. § (1) bekezdése helyett:
„Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2010. november 13-tól az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, a két elnökségi tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke és két tagja.”
6. § (2) bekezdés törlésre kerül;
6. § (3) bekezdésében „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki…” helyett „Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki…” kerül;
6. § (4) bekezdésében „A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” helyett „A közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” kerül;
A 9. § után új paragrafus lett beszúrva:
10. § Az Egyesület felügyelőbizottsága
(1) A felügyelőbizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.
(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A felügyelőbizottság 3 tagját kétéves időtartamra a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. A felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják meg.
(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli.
(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
(7) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(8) Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
(9) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az elnökség tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”
A 10. § (4) bekezdés után két új bekezdés lett beszúrva:
(5) Az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke
a) irányítja az Egyesület felügyelőbizottságának munkáját,
b) ellátja az Egyesület felügyelőbizottságának képviseletét,
c) összehívja és levezeti a felügyelőbizottsági üléseket.
(6) Az Egyesület felügyelőbizottsági tagja
A felügyelőbizottság által meghatározott feladatokért felel.
11. § (4) bekezdése helyett:
„A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.”


15/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 8/2010. (XI. 13.), 9/2010. (XI. 13.), 10/2010. (XI. 13.), 11/2010. (XI. 13.), 12/2010. (XI. 13.), 13/2010. (XI. 13.) és 14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadja.


16/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


17/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület ügyvezető alelnökének Damokos Bencét (…) választotta meg.


18/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi tagjának Hanák Gábort (…) és Tisza Gergőt (…) választotta meg.


19/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottsági tagjainak Szabó Ákost (…), Mészöly Tamást (…) és Hajdu Kálmánt (…) választotta meg.


20/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnöki tisztségének betöltéséig a jelenlegi gazdasági alelnököt, Zrínyi Dánielt (…) megbízott gazdasági alelnökként bízza meg a tisztség betöltésével.

A 2011. június 25-i közgyűlés határozatai

1/2011. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.


2/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.


3/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Seres Margit és Forgács Máté.


4/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Gazdasági alelnökválasztás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Egyéb.


5/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló beszámolóját.


6/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló közhasznúsági jelentését.


7/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Forgács Máté és Seres Margit.


8/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület ügyvezető alelnökének Harza Tamásnét (…) választotta meg.


9/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.


10/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es munkatervét.


11/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése támogatja az egyesület részvételét a Wikimedia Foundationnel közös adománygyűjtésben és felhatalmazza az egyesület elnökét az adománygyűjtési szerződés aláírására.

A 2011. szeptember 25-i közgyűlés határozatai

12/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.


13/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.


14/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Gyenes Orsolya és Tisza Gergő.


15/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Beszámoló; 2. 2012-es programterv és költségvetés; 3. Felügyelőbizottság-választás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Király István projektjavaslata; 6. Egyéb.


16/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja a 2011-es év harmadik negyedévéről szóló beszámolót.


17/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A 2012-es programtervben tudományos közeg bevonására elkülönített keret 30 000 Ft.


18/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület elkülönít 100 000 Ft-ot a 2012-es programtervében az esetlegesen megalapítandó Bokor József-emlékdíj költségeire.


19/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület elkülönít 300 000 Ft-ot a 2012-es programtervében a különböző rendezvényeken, kiállításokon való megjelenés költségeire.


20/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület 2012-es programtervében könyvelési költségekre elkülönített keret 300 000 Ft.


21/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület 2012-es programtervének fedezetéül a Wikimedia Foundationtől pályázaton igényelt összeg 10 500 000 Ft.


22/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az egyesület 2012-es programtervét és költségvetését.


23/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottságának tagjai Arnold Károly, Szabó Ákos és Dr. Szabó László.


24/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. „E” épület 7. emelet 705. címre módosul, ezzel összhangban az alapszabály 1. § (2)-es pontja a következőre módosul: „Az Egyesület székhelye: 1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület 7. emelet 705.”


25/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület alapszabályának 13. § (2) a) pontja helyére a következő új a) pont kerül:
„a) Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj összegét az elnökség határozza meg. Tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség, egyedi elbírálás alapján, tagdíjkedvezményt állapíthat meg. A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének időpontjában, azt követően az aktuális év április 15-éig kell készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni.”


26/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület tagdíja a 2012-es évre 2000 Ft.


27/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.

A 2012. május 26-i közgyűlés határozatai

1/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Damokos Bence.
2/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Mészöly Tamás.
3/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Hujber Tünde és Báthory Péter.
4/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés szavazatszámláló bizotságának tagjai: Arnold Károly és Dr. Szabó László.
5/2012. (V. 26.) számú határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Felügyelőbizotsági beszámoló; 4. Szavazás a közhasznúsági jelentésről és a felügyelőbizotsági beszámolóról; 5. Elnökségi tag pótválasztása; 6. Egyéb.
6/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az elnökség 2011. évről szóló beszámolóját.
7/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es évről szóló közhasznúsági jelentését.
8/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es évről szóló felügyelőbizotsági beszámolót.
9/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése Tisza Gergő leköszönő elnökségi tag helyet Viczián Balázst választota meg. A megbízatás 2012 novemberéig, a következő szokásos tisztújításig tart.
10/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy kövesse figyelemmel a Wikimedia Chapters Association megalakulását, és amennyiben úgy ítéli meg, határozzon a belépésről.
11/2012. (V. 26.) számú közgyűlési határozat
A Wikimedia Chapters Associationba történő esetleges belépés esetére a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy az egyesület képviselőjét kijelölje.

A 2012. december 1-i közgyűlés határozatai

12/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.
13/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Mészöly Tamás.
14/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítői Hujber Tünde és Arnold Károly.
15/2012.(XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés szavazatszámláló bizottságának tagjai: Seres Margit, Hanák Gábor és Dr. Szabó László.
16/2012. (XII. 1.) számú határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Tisztújítás; 3. A 2013-as programterv megbeszélése és elfogadása; 4. Egyéb.
17/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló beszámolóját.
18/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Gervai Pétert választotta meg az egyesület elnökének.
19/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Viczián Balázst választotta meg az egyesület ügyvezető alelnökének.
20/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Harza Tamásnét választotta meg az egyesület gazdasági alelnökének.
21/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 2012. december és 2014. november közötti elnökségi ciklusra Forgács Mátét és Rózsa Dávidot választotta meg az egyesület elnökségi tagjainak.
22/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a leköszönt Szabó Ákos helyére Báthory Pétert választotta meg felügyelőbizottsági tagnak. Megbizatása a felügyelőbizottság mandátumának 2013. őszi lejáratáig tart.
23/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja és támogatja az egyesület benyújtott 2013-as program- és költségvetési tervét.
24/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy a tisztségviselők díjazásáról döntést hozzon olyan feltétellel, hogy ez személyenként legfeljebb évi bruttó 250 ezer Ft-os összeget jelenthet.
25/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy Damokos Bence Dániel leköszönő ügyvezető alelnök számára korábbi munkája elismeréseként egyszeri bruttó 250 ezer Ft tiszteletdíjat kifizessen.
26/2012. (XII. 1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a Bokor József-emlékérem terveinek elkészítéséhez az egyesület 2013-as költségvetése terhére 250 ezer Ft-os keretet biztosít.

A 2013. május 25-i közgyűlés határozatai

10/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.
11/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.
12/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Nagy Ferenc és Báthory Péter.
13/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Közhasznúsági jelentés, 2. Éves pénzügyi jelentés, 3. SZMSZ, 4. Alapszabály módosítása, 5. Közép és hosszútávú stratégia, 6. Professzionalizálódás menete, kiterjedése és módja, 7. Az elnökség tagjainak jutalmazása, 8. Ügyvezető alelnök költözése
14/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló közhasznúsági jelentését
15/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az elnökség 2012. évről szóló pénzügyi jelentését.
16/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az alábbi stratégiai célkitűzéseket a 2013-as évre: 1. SZMSZ elkészítése a következő közgyűlésre; 2. Egyetemek, akadémikusok elérése; 3. Új szerkesztők toborzása; 4. Fizikai találkozók növelése; 5. Műhelytalálkozók szervezése az irodába; 6. WMF pályázati vállalásainak megvalósítása, 2014-évre vonatkozó célok kitalálása; 7. Szabad tartalmak támogatása, hasonló szervezetek támogatás, közreműködés a kis wikikkel; 8. A következő közgyűlésre elsőre határozatképes létszám összehívása; 9. Wikipédisták bevonása a programokba; 10. Wikipédia Enciklopédia az áprilisi könyvfesztiválra; 11. Stratégiai programok szervezése; 12. 10 éves WP és 5 éves WM évfordulók megünneplése.
17/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Egyesület minden tisztségviselője ugyanakkora összeget, azaz egyszeri, bruttó 200.000 Ft-ot, egy összegben kapjon 2013-ban, a könyvelésileg megfelelő formában.
18/2013. (V. 25.) számú közgyűlési határozat
Viczián Balázs marad az Egyesület ügyvezető alelnöke.

A 2013. november 30-i közgyűlés határozatai

19/2013 (XI.30.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadta az ingatlan bérbeadója által felajánlott új helyiséget, tehát az iroda költözik
20/2013 (XI.30.) számú közgyűlési határozat
Az iroda bérleti szerződéséről úgy döntött a közgyűlés, hogy további tárgyalások után folytatni kívánja a bérlést
21/2013 (XI.30.) számú közgyűlési határozat
Az elnökség meghatalmazása, hogy iroda ügyben eljárjon
22/2013 (XI.30.) számú közgyűlési határozat
Az egyesületi SZMSZ elfogadásáról

A 2014. április 26-i közgyűlés határozatai

1/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat
A 2013-as évi beszámolót a közgyűlés elfogadta.
2/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, jóváhagyja a futó programokat.
3/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat
A 2014. évi programtervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
4/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület rövid, közép és hosszútávú stratégiai céljainak meghatározását.
5/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat
A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a felügyelőbizottságot, Módis Ágnes, Báthory Péter és Szervác Attila személyében.


A 2014. május 24-i közgyűlés határozatai

6/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Viczián Balázs.
7/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.
8/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Hajdú Kálmán és Szervác Attila.
9/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja a Wikimédia Magyarország Egyesület módosított Alapszabályát.

A 2014. november 29-i közgyűlés] határozatai

10/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.
11/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.
12/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Slemmer László és Báthory Péter
13/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a titkos szavazás eredményét és ezzel az új elnökséget elfogadja.
14/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a titkos szavazás eredményét és ezzel az új elnökségi tagokat elfogadja.
15/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az új, módosított alapszabályt.
16/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az elnökség saját hatáskörében döntsön az irodavezetői pozícióval/alkalmazottal és az irodával kapcsolatos kérdésekben.
17/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazza az elnökséget, hogy készítse el a jövő évi tervet a tavaszi közgyűlésre.
18/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a maximális keretösszeg meghatározására az egyesület működéséhez szükséges infrastruktúra ellátására úgy, hogy az erre költött összeget ne haladja meg a 2014-es büdzsében erre költött összeget.
19/2014. (V.24.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a díjakkal kapcsolatos javaslatokat a tavaszi közgyűlés elé terjessze.

Elnökségi határozatok

A 2008. december 2-án tartott elnökségi ülés határozatai

1/2008. (XII. 2.) számú elnökségi határozat
Az egyesület számlavezető banknak a CIB Bankot, azon belül a CIB Non-profit Classic nevű számláját választja. A számlához az egyesület egy CIB Kompakt Vállalati Kártyát igényel.


2/2008. (XII. 2.) számú elnökségi határozat
Az egyesület elfogadja és aláírja a Wikimedia Foundation 2008-as adománygyűjtési kampányára vonatkozó szerződési ajánlatát.

A 2009. február 23-án tartott elnökségi ülés határozatai

1/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Sz. P.-t és B. G.-t felvette tagjai közé.


2/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület elnöksége elfogadta az egyesület pénzkezelési szabályzatát.


3/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület meghirdeti három márciusban induló egyesületi programját, a szócikkíró versenyt, a képek versenyét és a költségtérítési pályázatot. Az ezekhez szükséges pénzügyi keretet az egyesület saját forrásból biztosítja, mely a szócikkíró verseny esetén 10 ezer, a képek versenye esetén 30 ezer, a költségtérítési program esetén 50 ezer forint pályázati időszakonként.


4/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia-társszervezetek 2009. április 3–5. közötti berlini találkozójára a Wikimédia Magyarország Egyesület két képviselőt delegál, a berlini éves MediaWiki-fejlesztői találkozón pedig a magyar közösség két tagjának segíti a részvételét. Az ehhez ideiglenesen szükséges forrást az egyesület biztosítja, az találkozókon való részvétellel összefüggő költségekre pedig saját forrásból összesen 50 ezer forintos keretet különít el.

A 2009. május 23-án tartott elnökségi ülés határozatai

5/2009. (V. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület B. P.-t, D. J.-t, D. A.-t és M. Á.-t felvette tagjai közé.

A 2009. július 30-án tartott elnökségi ülés határozatai

6/2009. (VII. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Sz. A.-t, O. A.-t, V. L.-t, V. B.-t, A. I.-t és G. Gy.-t felvette tagjai közé.

A 2010. január 15-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2010. (I. 15.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület M. G.-t felvette tagjai közé.

A 2010. május 29-én tartott elnökségi ülés határozatai

2/2010. (V. 29.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Cs. G.-t felvette tagjai közé.

A 2010. november 20-án tartott elnökségi ülés határozatai

3/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület S.M.-et, A. K.-t, K. A.-t, H. M.-et, és M. Á.-t felvette tagjai közé.


4/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a Globe Media Agency Kft.-t bízza meg 2008–2010-es beszámolókiadványának és az Üdvözlünk a Wikipédiában! oktatókiadvány kinyomtatására.


5/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2011. január 15-én tartandó „10 éves a Wikipédia” című konferenciáját az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartja.

A 2010. november 30-án tartott elnökségi ülés határozatai

6/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület az Albacomp Zrt.-t bízza meg az egyesületi eszközszerver leszállítására. Az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt a megrendeléshez szükséges teendők elvégzésére.


7/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület részt kíván venni az Organizational Growth & Development Network című projektben.


8/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felhatalmazza az ügyvezető alelnököt az 4/2010. (XI. 20.) elnökségi határozat alapján kivitelezett nyomdai kiadványok átvételi elismervényének aláírására.

A 2011. január 5-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a „10 éves a Wikipédia” konferencia sikeres lebonyolítása érdekében jóváhagyja tollak, dossziék legyártatását, a terembérlet és videózásra vonatkozó szerződés megkötését. Az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt a megrendeléshez és szerződéskötéshez szükséges teendők elvégzésére


2/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesülete a sikeres előadások tartása érdekében projektort és vetítővásznat szerez be, az egyesületi marketing fejlesztése érdekében újévi képeslapokat és egyesületi molinókat gyártat. A beszerzésekhez szükséges teendők elvégzésére az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt.


3/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület K. A. M-t, K. J. J-t, D. Sz. M-t, P. L-t, és B. B-t felvette tagjai közé.

A 2011. április 4-én tartott elnökségi ülés határozatai

4/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület H. T-t, K. I.-t, M. D.-t felvette tagjai közé.


5/2011. (IV. 4.) számú határozat
Az elnökség a Wikimedia Foundationnel kötött adománygyűjtési szerződés alapján jóváhagyja USD 11 210,66 WMF részére történő átutalását az általuk kiállított számla ellenében.


6/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület bérleti szerződést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az Egry József u. E épület 7. emelet 705. számú helységére.


7/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület bruttó 250 000 Ft keretben projektorbeszerzés mellett dönt.

A 2011. június 25-én tartott elektronikus szavazás határozatai

8/2011. (VI. 25.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület L. Gy-t, R. D-t, és Sz. L-t felvette tagjai közé.

A 2011. augusztus 29-én tartott elnökségi ülés határozatai

9/2011. (VIII. 29.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület H. V-t és S. Á-t felvette tagjai közé.

A 2011. november 11-én tartott elnökségi ülés határozatai

9/2011. (IX. 19.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Mészöly Tamás jelentkezését fogadja el az adminisztrátori feladatra. Az elnökség felkéri és felhatalmazza az elnököt és az alelnököket az alkalmazáshoz szükséges teendőinek elvégzésére.
10/2011. (IX. 19.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület M. L.-t, D. P.-t, H. V.-t felvete tagjai közé.
11/2011. (IX. 19.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület tagja 2010. június 7-i hatállyal Á. J., H. Á., K. D. és T. D., 2010. augusztus 25-i hatállyal F. M. és S.L., és 2011. február 3-i hatállyal K. O.

A 2012. január 25-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2012. (I. 25.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország L. J.-t, P. G.-t és Z. L.-t felvette tagjai közé.

A 2012. március 18. és 26. között tartott elektronikus szavazás határozatai

2/2012. (III. 26.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület V. B.-t felvette tagjai közé.

A 2012. május 16-án tartott elektronikus szavazás határozatai

3/2012. (V. 16.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület O. B.-t felvette tagjai közé.
4/2012. (V. 16.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület K. J. J.-t és T. D.-t törölte az egyesületi tagnyilvántartásból.

A 2012. szeptember 7. és 14. között tartott elektronikus szavazás határozatai

5/2012. (IX. 14.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület €1000, azaz egyezer euró támogatást biztosít a Belgrádba megszervezett közép-európai wikitalálkozó utazási költségei támogatására a Викимедија Србије (Wikimedia Serbia) számára. A támogatás összhangban van az egyesület 22/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2012. évi költségvetésével és alapszabályának 3. § (1) c) pontjával.

A 2013. február 7-én tartott 1. elektronikus szavazás határozata.

1/2013. (II.7.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felveszi O.A-t az egyesület tagjai közé.

A 2013. február 7-én tartott 2. elektronikus szavazás határozata.

2/2013. (II. 7.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület kibérli egy éves időtartamra (2013. március-2014. Március) a 1075 Budapest, Madách tér 3-4. III. emelet 4. szám alatt található iroda helyiséget.

A 2013. február 12-én tartott elektronikus szavazás határozata.

3/2013 (II. 12.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felvette Tóth Andreát irodavezetőnek főállású alkalmazotti munkaviszonyba.

A 2013. február 21-én tartott elektronikus szavazás határozata.

4/2013. (II.21.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület delegálja Viczián Balázs ügyvezető alelnököt, Hajdú Kálmán egyesületi tagot és Tóth Andrea irodavezetőt a 2013. április 18-21-ig tartó Wikimédia Konferenciára.

A 2013. április 5-én tartott elnökségi ülés határozatai

5/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület delegálja Mészöly Tamás egyesületi tagot a 2013. április 12-14-ig tartó GLAM Wiki Konferenciára.
6/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2013. augusztus 7-11-ig tartó Wikimania Hong Kong eseményre a következő személyeket delegálja: Baksa Tímea, Gyenes Orsolya, Mészöly Tamás, Tisza Gergő, Viczián Balázs
7/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület hivatalos székhelye a 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület VII. emelet 705. marad.
8/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A nyertes Wikitábor-pályázat, Monostorapáti elfogadása, támogatása.
9/2013. (IV. 05.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország K.A-t felvette tagjai közé.

A 2013. december 21-én tartott elnökségi ülés határozatai

10/2013. (XII. 21.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület kéri a Wikimédia Foundationtól a 2012/13-as FDC-grant kinyújtását 2014-re.

A 2014. július 7-én tartott elnökségi ülés határozatai (elektronikus szavazás)

10/2014. (07.07.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület több éves tagdíjelmaradásuk miatt az egyesület alapszabálya II. bekezdésének 5., a tagsági jogokról és kötelezettségekről szóló paragrafusa alapján alapján az alábbiak tagságát megszüntette: D.J., D.Sz.M., G.Gy., H.Á., K.O., K.D., P.L.
11/2014. (07.07.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a saját kérésükre az alábbi személyeket törölte a tagnyilvántartásból: Á.J., A.I., A.I., B.B., D.B.D., D.M., D.P., K.S, K.J.J., K.A.M., L.Gy., L.J., M.M., M.Á., O.B., R.T., Sz.D., Sz.L., Z.L.